Privacy

Consensual Deviance hecht uiteraard groot belang aan de privacy.

Gegevens gebruiker

Indien u als gebruiker zelf contact met ons opneemt vult u mogelijk uw naam, telefoonnummer en/of email-adres en tevens uw vraag in. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet aan derden verstrekt en niet langer dan noodzakelijk om uw vraag te beantwoorden bewaard. Deze gegevens worden nooit opgeslagen op de website maar per email verzonden.

Gegevens Kink Vriendelijke Zorgverlenerslijst

Alle hulpverleners die op de kink vriendelijke hulpverlenerslijst staan hebben hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven en de verstrekte gegevens (naam, functie/opleiding/erkenningen, werklocatie, contactgegevens) zelf aangeleverd.

Deze lijst is in te zien op de website bdsm-zorginfo.nl.

Verwijdering of correctie van de gegevens op deze lijst is uiteraard te allen tijde mogelijk.

 Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden geen statistieken bij op onze website en/of plaatsen geen cookies.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Consensual Deviance draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring of op onze websites. Consensual Deviance behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beperkte aansprakelijkheid

Consensual Deviance spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Al uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan Consensual Deviance niet aansprakelijk gesteld worden door negatieve danwel illegale invloeden van buitenaf. Compass Integrative Medicine streeft echter naar een zo veilige omgeving als dit mogelijk is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Consensual Deviance. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Consensual Deviance, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.